Art contributes to solidarity with the company

28 03 2018

Marijn van Kreij, 2017 (work of art made out of hand painted tiles) at the Library Erasmus University Rotterdam, photo: Michelle Muus

 

 

Art contributes to solidarity with the company

info

In nauwe samenwerking met de VBCN en NWO voert de Universiteit van Amsterdam een strategisch onderzoeksproject uit naar de impact van bedrijfscollecties met als titel: Corporate collections as emerging heritage: Art market dynamics, corporate strategies, and public support for the art. Op woensdag 8 februari 2017, zijn tijdens de preview van Art Rotterdam de eerste resultaten en inzichten voortvloeiend uit het onderzoek bekend gemaakt. Als vervolgonderdeel van het onderzoek is in 2017 een medewerkers enquête uitgezet bij de VBCN-leden. Het doel van deze enquête is inzicht genereren in het beeld dat medewerkers hebben van bedrijfscollecties. UVA onderzoekers Monika Kackovic en Jan de Groot hebben met de survey onder meer onderzocht wat de rol van de kunstcollectie is in de dialoog tussen medewerker en organisatie en hoe respondenten de kunstcollectie zien met het oog op identiteit en het imago van de organisatie. Daarnaast is onderzocht of kunst in de werkomgeving ervaren wordt als stimulans voor cultuurparticipatie. De eerste uitkomsten van het survey onderzoek zijn op 25 januari 2018 bekendgemaakt tijdens de VBCN nieuwjaarsborrel. De uitgewerkte resultaten zijn verwerkt in een beschrijvend rapport. Uit het rapport komt onder meer naar voren dat respondenten een overwegend positieve mening hebben over de bedrijfscollecties, dat zij merendeels weten van het formele bestaan van de kunstcollectie en dat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van kunst in de werkomgeving. Daarbij is men overwegend van mening dat de kunstcollectie waardevol is voor de organisatie als geheel. Uit het onderzoek blijkt ook dat het deel respondenten met een positieve mening over de bedrijfscollectie groter is wanneer zij uitgebreider in aanraking komen met kunst op de werkplek en zij zich meer verbonden voelen met de organisatie. Respondenten lijken bovendien interesse te hebben in actieve deelname aan collectie-gerelateerde activiteiten en dat is iets waar organisaties tegenwoordig meer en meer op inspelen.

Who doesn't like cookies?